आधारभूत सुविधाएं -

क्लास रूम उपलब्ध - 87 रिक्त - 0
विज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध - 03 रिक्त - 0
कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध - 03 रिक्त - 0
पुस्तकालय उपलब्ध - 01 रिक्त - 0
विज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध - 01 रिक्त - 0
संसाधन कक्ष [ प्राथमिक ] उपलब्ध - 01 रिक्त - 0
स्टाफ कॉमन रूम उपलब्ध - 01 रिक्त - 0
ई - क्लास रूम उपलब्ध - 04 रिक्त - 0
जूनियर साइंस लैब उपलब्ध - 01 रिक्त - 0

विद्यालय भवन

School Building Picture